فرشته ی آسمان

من دانشجوی انقلابی

بیست ساله 

دانشجوی ترم چهار مهندسی آب هستم ...

اهل خطه ی زیبای  اذربایجانم ...